Generalforsamling 2023

Lørdag den 16. september kl. 12

Kammermusik Odense lagde hus til hos Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, 5000 Odense.

Det musikalske indslag var i år den fantastisk dygtige unge pianist Rune Leicht Lund, som allerede nu har gjort sig meget fornemt bemærket både nationalt og internationalt.

Der var repræsentanter fra musikforeninger fra disse byer / steder:
Fredericia, Furesø, Haderslev, Nyborg, Odense, Randers, Ribe, Silkeborg, Svendborg, Sønderborg, Vordingborg, Ærø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Poul Erik Hansen (Haderslev) blev valgt

 2. Formanden aflægger beretning ved Aksel Nielsen

 3. Kassereren aflægger regnskab ved Sus Beckedorf 
  Regnskabsåret viser et overskud på 11.717 kr. Indtægter fra kontingent fra 41 medlemsforeninger samt Kodaindbetalinger, der videresendes.
  Selv om vi betaler Kodaafgiften samlet, skal hver forening indberette sine koncertprogrammmer til Koda efter hver koncert eller hver sæson på adressen: koncertrapportering@koda.dk

 4. Indkomne forslag: Jørgen Lundby: Vanskeligheder med ansøgning til Kunstfonden.
  Der var erfaringsudveksling: Når man har virksomhedsadgang med cvr-nr. i MitID Erhverv fungerer det med en person. Administratoradgangen kan give adgang videre.
  SDMs bestyrelse vil gøre Kunstfonden opmærksom på, at der mangler vejledning. 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sus Beckedorf, Kirsten Høybye, Marianne Granvig, Aksel Nielsen. Alle blev genvalgt
  Bestyrelsessuppleant, Jørgen Lundby blev genvalgt     
  Revisor, Claus Kejser blev genvalgt
  Revisorsuppleant, Lise Schmedes blev genvalgt  

 6. Fastsættelse af årskontingent.
  Kontingentet på 350 kr. forbliver uændret.

 7. Eventuelt:
  Hvordan prioriter vi vores tid på generalforsamlingen?
  Hvad er vigtigt for foreningens medlemmer at tale om?
  Hvordan prioriter vi vores tid på generalforsamlingen? Hvad er vigtigt for foreningens medlemmer at tale om?
  Poul Erik Hansen: Minikoncerten er en inspiration på generalforsamlingen.
  Kirsten Høybye: Det kunne være et fast punkt på dagsordenen på SDM´s generalforsamling, at de tilstedeværende foreninger orienterede om deres situation og evt. problemer.
  Marianne Granvig: Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer til bestyrelserne? Det er især vanskeligt at få besat kassererposten.
  Økonomi. Silkeborg Classic Concerts har gode erfaringer med at have lokale sponsorer, der i næste omgang giver mere velvilje hos kommunen.
  Anne-Marie Dyhr: Hvordan håndteres transportudgifter til optrædende kunstnere? Et beløb kan fastlægges i en kontrakt evt. som en forhøjelse af honoraret.    
  Flere medlemmer har oplevet det problematisk / besværligt at udfylde Statens Kunstfonds bilag til ansøgning om tilskud. Specielt punktet:
  Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. Vi opfordrer derfor ansøger om at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og / eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt, herunder også hvordan I arbejder med at fremme diversitet og repræsentation.
  I Randers har vi svaret: Vi justerer løbende på antallet af brochurer, plakater og programmer. Vi benytter lokal virksomhed til trykning. Plakater udbringes på cykel, hvor det er muligt. Vi har dæmpet belysning til vore koncerter, og al form for ventilation er slukket, mens musikerne spiller.
  Odense supplerede: Vi bruger fortrinsvis danske kunstnere til vore koncerter. Dette sparer benzin, og kræver ingen fly. Vi arrangerer kun koncerter med akustiske instrumenter.
  Ved denne generalforsamling skulle der have været en repræsentant for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg til stede til orientering og dialog. Det glippede desværre. Det er et stort ønske at det gennemføres ved næste generalforsamling eller evt. som et selvstændigt møde. Der kunne også komme en repræsentant for en privat fond.