Generalforsamling 2023

Lørdag den 16. september kl. 12

Kammermusik Odense har tilbudt at lægge hus til. Adressen er Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, 5000 Odense.

Vi mødes kl. 12.00 og spiser frokost.

Vores musikalske indslag ca. kl. 13.15 er i år den fantastisk dygtige unge pianist Rune Leicht Lund, som allerede nu har gjort sig meget fornemt bemærket både nationalt og internationalt.

Selve generalforsamlingen forventes at vare fra kl. 13.50 til ca. kl. 15.30.
Herefter vil der være dialog med Statens Kunstfond. Jens Jepsen fra Projektstøtteudvalget for musik vil fortælle lidt om udvalgets arbejde og gå i dialog med SDMs medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning ved Aksel Nielsen
 3. Kassereren aflægger regnskab ved Sus Beckedorf 
 4. Indkomne forslag: Jørgen Lundby: Vanskeligheder med ansøgning til Kunstfonden.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sus Beckedorf, Kirsten Høybye, Marianne Granvig, Aksel Nielsen. Alle modtager genvalg.
  Bestyrelsessuppleant, Jørgen Lundby modtager genvalg.     
  Revisor, Claus Kejser, modtager genvalg.
  Revisorsuppleant, Lise Schmedes, modtager genvalg.     

 6. Fastsættelse af årskontingent.

 7. Eventuelt:
  Hvordan prioriter vi vores tid på generalforsamlingen?
  Hvad er vigtigt for foreningens medlemmer at tale om?