Vedtægter

§ 1

SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE MUSIKFORENINGER – SDM – har til formål al virke for et nært samarbejde mellem musikforeningerne indbyrdes og at repræsentere disse som forhandlingspartner over for myndigheder og andre organisationer – til gavn for dansk musikliv.

§ 2

Enhver musikforening i Danmark, som kan tilslutte sig SDM’s formål, kan optages som medlem.

§ 3

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret slutter den 30. juni.

§ 4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der kan til bestyrelsen kun vælges et medlem fra hver forening.
De 7 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Samtlige valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant gælder for 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal, og 3 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleant afgår i lige årstal. Valg til revisor- og revisorsuppleant gælder for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær

§ 5

Bestyrelsen repræsenterer SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE MUSIKFORE­NIN­GER og forvalter de økonomiske midler. Foreningens midler skal indestå i bank og postkonto, til hvilke konti kassereren kan meddeles prokura. Kassereren fører regelmæssigt regnskabet.
SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE MUSIKFORENINGER tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne.

§ 6

Generalforsamling afholdes senest 1. oktober hvert år. Indkaldelse sker skriftligt med 3 ugers varsel til foreningernes formænd. I generalforsamlingen kan deltage ethvert bestyrelsesmedlem af en tilsluttet forening, men hver forening har kun én stemme Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemme­flerhed.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af

Bestyrelsesmedlemmer
Revisor
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

6. Fastsættelse af årskontingent
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 3 bestyrelses­medlemmer eller 6 foreninger anmoder derom. Begæring og dagsorden indsendes til formanden, der indkalder med sædvanligt varsel senest én måned efter begæringens fremsendelse.

§ 8

Ændringer af vedtægterne kan ske på generalforsamling, hvortil ændringsforslag er sat på dagsordenen De vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Forslag om ophævelse skal dog vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Opløses SAMMENSLUTNINGEN AF DAN­SKE MUSIKFORENINGER, fordeles eventuelle midler efter generalforsamlingens beslutning.

(Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Århus den 23.5.1974, revideret på generalforsamlingen i Odense den 1.9.2018).