Generalforsamling 2017

Søndag den 27. august 2017
Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

 1. Valg af dirigent
  Inger Allan blev valgt.
 2. Formandens beretning
  Svend Erik Jensen aflagde beretning. Da det var hans sidste formandsberetning indeholdt den et rids af SDMs historie og det afledte arbejde i Statens Musikråds repræsentantskab. Fællesplanlægningen er en vigtig del af samarbejdet, der bør styrkes. Antallet af medlemsforeninger er for lavt, så der er behov for en indsats for at få flere med. Statens Kunstfond har ikke øget tilskud til musikforeningerne i 15 år. Programlægning med ny musik burde belønnes. De er for strikse med ansøgningsfrister.
 3. Kassereren aflægger regnskab
  Svend Erik Jensen fremlagde en opgørelse over økonomien. Når Kodaafgifterne bliver trukket fra, bliver der ca. 32.000 kr. tilbage til foreningens drift.
  Revisoren er for syg til at der kan fremlægges et revideret regnskab. Forsamlingen godkendte at der forelå en aktuel opgørelse i stedet for et revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  Fra bestyrelsen: Fællesplanlægningens fremtid.
  Tilbud om koncertturnéer kan udsendes på en gruppemail. Svendborg Kammermusikforening har
  eksempelvis sendt et tilbud på en japansk pianist Kotaro Fukuma.
  Tilbuddene vil også blive lagt på en underside i SDMs nye hjemmeside www.musikforeninger.dk.
 5. Valg
  4 bestyrelsesmedlemmer:
  Sus Beckedorf (Sønderborg), Birthe Jensen (Birkerød) og Aksel Nielsen (Brage i Randers) blev genvalgt.
  Svend Erik Jensen (Hørsholm) træder ud af bestyrelsen. Marianne Granvig (Odense) blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Hun bad forsamlingen overveje om det kunne give interessekonflikter, da hun driver et koncertbureau. Det var der ingen, der så nogen fare for. Marianne Granvig blev valgt.
  2 bestyrelsessuppleanter:
  Inger Allan (Svendborg) og Tom Boye Poulsen (Hellerup) blev genvalgt.
  Revisor: Claus Kejser (Sønderborg) blev valgt.
  Revisorsuppleant: Asger Ringgaard Møller (Fredericia) blev valgt.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet holdes uændret på 350 kr.
 7. Eventuelt
  Der var en drøftelse af hvilke tiltag man kunne gøre for at tiltrække et yngre publikum. Flere musikforeninger har haft gode erfaringer med samarbejde med gymnasier. Det fungerer bedst med unge musikere, der besøger klasserne og gennemgår musikken. Eleverne får adgang til koncerten på favorable vilkår. Brage har f.eks. haft god erfaring med Trio Zoom. Elevernes unge begejstring smittede. Efterskoler og højskoler kunne også være samarbejdspartnere. Musikskoleelever er svære at få fat på selvom de kan komme gratis ind. Vi må dog blive ved med at skubbe på.Tak til Svend Erik Jensen
  Den afgående formand Svend Erik Jensen blev hyldet med en sang forfattet af Sus Beckedorf og en takketale af Jørgen Lundby.
  Svend Erik Jensen blev betegnet ”den store rorgænger” som initiativtager til SDMs oprettelse i 1974 og som den person, der har tegnet foreningen lige siden. ”Dit engagement har holdt SDM i live”.
  Jørgen Lundby fremhævede det store arbejde gennem flere år med at få Kodaordningen på plads både overfor Koda og medlemsforeningerne. Det udspringer af en hengivenhed overfor ny musik.Jørgen Lundby sluttede med at sige, at det havde været et privilegium at lære Svend Erik Jensen at kende og han takkede på bestyrelsens vegne for den uforlignelige indsats.

Referent: Niels Jørn Krogh

Chipak og Kushnir
Forud for generalforsamlingen spillede de to ukrainske pianister, Olha Chipak og Oleksiy Kushnir  firhændigt klaver ved en lille matinékoncert. De spiller gerne koncert på to flygler hvis de er til rådighed. De spiller fantastisk godt og samtidig er til at betale. Alt efter antallet af koncerter er prisen 8 – 12.000 kr.
De kan kontaktes på info@chipak-kushnir.de

Hjemmeside: chipak-kushnir.de