Generalforsamling 2018

Lørdag 1. september kl. 12.30 – 17.00
Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Repræsenterede musikforeninger:
Brage (Randers), Birkerød Kammermusikforening, Esbjerg Musikforening, Fredericia Musikforening, Haderslev Musikforening, Hellerup Kammermusikforening, Hørsholm Musikforening, Kammermusik Odense, Musikforeningen Cæcilia (Vordingborg), Roskilde Musikforening, Svendborg Kammermusikforening, Sønderborg Musikforenng, Viborg Musikforening,

 1. Valg af dirigent
  Mogens Hørder blev valgt.
 2. Formandens beretning
  Aksel Nielsen aflagde beretning. Den skriftlige beretning kan ses her.
 3. Kassereren aflægger regnskab
  Sus Beckedorf gennemgik regnskabet.
  Kodabetalingerne tegner sig for de store beløb. Ellers er det et beskedent regnskab med kontingentindtægter på 11.200 kr. Udgifterne har hovedsageligt været til generalforsamling og oprettelse af en hjemmeside.
 4. Koda
  Sus Beckedorf orienterede. Kodaaftalen begyndte i 2013 med en samlet betaling til Koda på 120.000 kr. De beløb musikforeningerne blev sat til at betale blev beregnet ud fra gennemsnittet af tre sæsoners brug af ny musik minus 25%. Tilfældigheder har givet nogle skævheder i beløbsstørrelserne. Der er behov for en model, der giver en mere retfærdig fordeling og som kan beregne, hvad nytilkomne musikforeninger skal betale. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, som kommer med et forslag.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke sendt forslag til bestyrelsen
 6. Vedtægtsændring: Antal revisorer/suppleanter
  Vedtægternes §4 og §6 stk. 5 blev ændret, så der kun skal vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
  De ændrede paragraffer er indsat efter referatet
 7. Valg
  3 bestyrelsesmedlemmer:
  Niels Jørn Krogh (Fredericia) og Jørgen Lundby (Svendborg) blev genvalgt. Ole Gad (Viborg) træder ud af bestyrelsen. Mogens Frandsen (Musikforeningen Cæcilia i Vordingborg) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsessuppleant: Tom Boye Poulsen (Hellerup) blev genvalgt.Revisor: Claus Kejser (Sønderborg) blev genvalgt.
  Revisorsuppleant: Lise Schmedes (Sønderborg) blev valgt.
 8. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet holdes uændret på 350 kr.
 9. Hjemmeside
  Aksel Nielsen opfordrede til at komme med idéer og forslag til hjemmesiden.
  Jørgen Broch foreslog at sende mail til formænd når der var nyt på siden.
  Jørgen Broch opfordrede musikforeningerne til at benytte sig af portalen Concert Gate og at linke til den på deres respektive hjemmesider, så publikum også bliver opmærksom på den. Formålet er at bringe ensembler, musikforeninger og publikum sammen.
 10. Eventuelt
  Jørgen Lundby takkede Ole Gad for arbejdet i SDMs bestyrelse siden 1994.
  Marianne Granvig fortalte at Bent-Erik Rasmussen (Schubertiaden) arbejder på en streamingportal, der kan give musikforeningerne øget synlighed. Det kommer der oplysninger om senere.
  Svend Erik Jensen gjorde opmærksom på Daniel Barenboims manifest ”Musikalsk dannelse som humanistisk dannelse”.
  Aksel Nielsen henviste til Snoghøjkonferencen: Komponister, musikere og musikforeninger sidder i samme båd. Vi må være åbne for, hvad der sker omkring os. Vi skal følge med tiden.
  Anders Laursen fra DMF vil gerne tilbyde seminarer om emner, der har relevans for musikforeningerne.
  Det er vigtigt at gøre koncertstedet publikumsvenligt. Både publikum og musikere skal føle sig velkomne.
  Kuno Kjærbye opfordrede musikforeningerne til at være opsøgende i forhold til gymnasier, musikskole m.v. Der er gode muligheder for at søge midler til at få skrevet nye kompositioner. Kuno Kjærbye vil gerne være behjælpelig.

Referent: Niels Jørn Krogh

Vedtægter

§ 4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der kan til bestyrelsen kun vælges et medlem fra hver forening.
De 7 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Samtlige valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant gælder for 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal, og 3 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleant afgår i lige årstal. Valg til revisor- og revisorsuppleant gælder for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6

stk. 5

 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Revisor
 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisorsuppleant