Generalforsamlinger

Generalforsamling afholdes senest 1. oktober hvert år. Indkaldelse sker skriftligt med 3 ugers varsel til foreningernes formænd. I generalforsamlingen kan deltage ethvert bestyrelsesmedlem af en tilsluttet forening, men hver forening har kun én stemme Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemme­flerhed.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Revisor
  • Bestyrelsessuppleant
  • Revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden senest 8 dage før mødet.