Informationer

Standardkontrakt

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en god ide altid at lave en kontrakt mellem arrangør og kunstner/ensemble. Vi ved, at mange af jer allerede gør det, men ikke desto mindre har vi besluttet at tage fat på dette emne.

Hvis man engagerer gennem et agentbureau, vil bureauet normalt benytte dets egen kontrakt.

Aftaler man direkte med kunstner/ensemble, har mange musikforeninger deres egen kontrakt. Hvis man er i tvivl, er her et eksempel på, hvordan en enkel kontrakt kan se ud.

Angående kontrakter

 Jacob Gade Legatets talentpris

SDM samarbejder med Jacob Gades Legat.

Line Fredens, som er organisatoren i projektet, udtaler: Jacob Gades Legat har gennem de senere år, udover de store priser, uddelt en række treårige talentpriser rettet mod aldersgruppen 10-18 år. Som en videre udvikling af legatets fokus på denne yngre talentgruppe, er det Jacob Gade Legatets vision, yderligere at støtte disse talenters musikalske udvikling gennem at tilbyde mulighed for en række kammermusikkoncerter ved de danske kammermusikforeninger.

Dette samarbejde er rigtig godt både for legatmodtagerne og for SDM. Det giver de unge prismodtagere erfaring, ekspertise og mulighed for at opleve den virkelige koncert situation, med alt hvad det indebærer. Det er med til at skabe opmærksomhed omkring unge og klassisk musik.

Disse koncerter er for SDM medlemmer billige koncerter, hvor 6 – 9 legatmodtagere medvirker. Musikforeningerne betaler 9.000 kr. pr koncert. Jacob Gades Legat betaler transport, kost og evt. overnatning.

Det vil i et vist omfang også være muligt, at de unge legatmodtagere, f.eks. dagen efter koncerten i musikforeningen, medvirker ved et skole / gymnasie / musikskole- arrangement.
Line Fredens, er midt i en PHD om musikalske læreprocesser, så skolekoncerterne / arrangementerne kan formidles, så eleverne uanset alder / klassetrin kan møde unge på deres egen alder, der spiller, og opleve musikken på egen krop f.eks. ved lege og øvelser.

Jacob Gades Legat vil ikke selv kontakte musikforeninger.

Af hensyn til de unges skolegang, er der tale om et begrænset antal koncerter og et begrænset tidsrum. Det bliver efter ”først til mølle princippet”.

Kontakt Line Fredens via dette link til mailadressen: Line Fredens.


 

Søg penge til koncerter med ny dansk musik

Har I planer om at programsætte ny dansk musik i jeres musikforening, så kan I søge penge til produktion og strategisk publikumsarbejde.

Der er ansøgningsfrist 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december i DKFs pulje via Koda og foreningernes fælles ansøgningsskema: https://koda.onlinelegat.dk Man kan søge til både store og små koncertforløb.

Kriterier

For at opnå støtte i DKFs produktionspulje skal man sætte ny dansk musik på programmet. (Ikke nødvendigvis kun ny musik, gerne blandet program).

For at opnå støtte i DKFs produktionspulje skal man have formuleret en plan for sit publikumsarbejde samt en markedsføringsplan

Hvad er en publikumsstrategi?

Skal man have en publikumsstrategi skal man først og fremmest tænke over flg.:

Hvilket publikum taler vi om?

Hvem er vores primære målgruppe og hvad er vores primære udfordring i fht. at nå vores potentielle publikum?

Hvad er vores mål?

Vil vi fasthold vores nuværende publikum, udvide vores nuværende publikumsgruppe eller forsøge også at nå et nyt publikum?

Hvad har vi at give vores publikum?

Hvad kan musikken og musikerne, som vi gerne vil præsentere, hvis vi skal formulere det overfor andre end os selv? Tager vi udgangspunkt i repertoire, enkelte musikere og (eller) det sociale ved den pågældende koncert?

Strategisk publikumsarbejde er et langvarigt arbejde med at kuratere og formidle sit indhold i fht. et publikum. Hvordan man gør det, er der til gengæld ikke noget krav om, det vil være helt op til den enkelte musikforening.

Hvis der er interesse for det blandt musikforeningerne vil DKF gerne invitere til et fyraftensmøde om publikumsarbejde og publikumssegmentering. Send en mail til Katrine Dal på kd@komponistforeningen.dk hvis det har interesse.

Læs mere om kriterierne for at søge penge på DKFs hjemmeside: https://komponistforeningen.dk/publikumsarbejde
 

Corona

Hvad lærte vi så af Corona?

Husk kontrakten! –nogle eftertanker fra en musikforening.

En af de mest prekære problemstillinger i de forgangne to år var, hvad man skulle stille op, når et planlagt arrangement lå i en periode, hvor samfundet blev lukket ned. Koncerten ville altså ikke kunne gennemføres på den planlagte dato. Umiddelbart havde man som arrangør tre muligheder:

1. Man kunne udbetale honoraret for den ikke afholdte koncert, og acceptere underskuddet, der uværgerligt ville opstå pga. de ikke solgte billetter.

2. Man kunne påberåbe sig “Force Majeure” undtagelsen, og slet og ret meddele musikerne, at arrangementet var blevet umuliggjort af udefrakommende kræfter, man ikke var herre over. Det var derfor aflyst, og der ville ikke blive udbetalt noget honorar.

3. Man kunne finde en ny dato, genbooke det samme ensemble, og håbe at den nye dato ikke ville blive ramt af nedlukning. Vilkårene, såsom honorarstørrelse, forplejning, transport og koncertprogram fastholdtes, man ændrede blot datoen for arrangementet.

Dansk Musiker Forbund gjorde i sommeren 2020 opmærksom på, at forholdene under Corona ikke var af en sådan art, at man kunne påberåbe sig Force Majeure i forhold til standardkontrakterne. Hurtigt begyndte mange arrangører så at indføje en eksplicit Corona-klausul i de nye kontrakter.

I praksis valgte mange af os løsning nummer 3, idet vi tænkte, det var det rareste både for musikerne og for os selv. Derved gjorde vi musikerne en bjørnetjeneste, fordi de kompensationsordninger, der kom i første omgang, henvendte sig til den enkelte musiker, der nu havde brug for at kunne dokumentere aflyste koncerter. Det lod sig kun gøre, hvis arrangøren havde lavet sin genbookning ved at annullere den oprindelige kontrakt, (altså løsning nummer 2), men i kombination med, at man samtidig lavede en helt ny kontrakt på en ny dato.

Løsning nummer 3 var også skidt på den måde, at de genbookede jobs spærrede datoer for de engagementer, der kunne have været indgået. Den samlede aktivitet og omsætning gik ned. Den bedste løsning på det problem, havde selvfølgelig været, at vælge løsning nummer 1.

Dette blev indset af politikerne i vinteren 2021-’22, hvor en hjælpepakke rettet imod arrangører af mindre koncerter med freelance musikere blev tilbudt. Nu blev byrden med at ansøge om kompensation blev taget fra den enkelte musiker, og lagt over på arrangøren. Man kunne udbetale honoraret for den aflyste koncert, og få beløbet refunderet ved ansøgning i den pågældende hjælpepakke. Også her var det tydeligt, at kontrakten ville blive omdrejningspunktet for støttemuligheden, men nu sad vi med risikoen. Dette gav selvfølgelig en ekstra arbejdsbyrde, men holdt til gengæld beskæftigelse og indtjening oppe i musikermiljøet.

I en stor undersøgelse om kunstnernes forhold under og efter Corona, foretaget af Rambøll og Danmarks Statistik i efterår/vinter 2021 – ’22, kunne man heldigvis iagttage, at de hjælpepakker, som Kulturministeriet (efter visse startvanskeligheder) fik etableret, havde hjulpet. Skulle vi komme ud for noget lignende igen, må vi selvfølgelig tage bestik af situationen, og af de eventuelle hjælpeforanstaltninger, som politikerne til den tid vil sætte i værk. Men vi kommer ikke uden om, at kontrakten er et omdrejningspunkt i de ovenfor beskrevne situationer. En kontrakt er jo netop til for at prøve at forudse, hvad der kan opstå af problemer, og have aftalt på forhånd, hvad man så gør. Den kan også altid genforhandles, hvis nye situationer opstår, man ikke havde tænkt på.

Bo Gunge


Live Klassisk

Live Klassisk er en samlet digital platform for den klassiske musik. Samtlige musikforeninger og koncertserier kan få deres egen profilside med alle deres koncerter og information samlet på ét sted.

Live Klassisk tilbyder at musikforeningerne kan oprette deres klassiske koncerter gratis på platformen www.liveklassisk.dk

Henvendelse til Erik Danciu på info@liveklassisk.dk